23 april 2018

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMEEN
Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

OFFERTES
Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. De opgegeven prijzen zijn 1 maand geldig. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

LEVERINGSTERMIJN
De leveringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

VERZENDING
Transport van goederen gebeurt op risico en voor rekening van de koper/bestemmeling.

LEVERING EN AANVAARDING
Het risico van elk gebruik van het geleverde materiaal gaat over op de koper op het moment dat de goederen in ontvangst genomen werden, hetzij op het afleveradres hetzij op ons adres. De verkoper is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, die direct of indirect het gevolg zouden kunnen zijn van het gebruik of de ongeschiktheid van de geleverde goederen.

KLACHTEN
Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen de 8 dagen na levering aan ons gericht te worden.

ANNULATIE
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert, of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30 % van het totaalbedrag van de bestelling. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding van de verkoper. Het annuleren van een bestelling zonder kost kan enkel na schriftelijke aanvaarding van de verkoper. Eventueel betaalde voorschotten worden niet terugbetaald.

BETALINGEN
Handelaars : Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.
Nieuwe klanten : bij eerste bestelling steeds contante betaling bij afhaling / levering.
Particulieren : contante betaling bij afhaling / levering.

INTREST
Elke op de vervaldatum onbetaalde factuur verleent aan 3D4ALL van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten gelijk aan 8,5 % van het totale factuurbedrag per begonnen en lopende maand met een minimum van 40 € bij handelstransacties, en 2,5 % van het totale factuurbedrag per begonnen en lopende maand met een minimum van 12 € bij particuliere klanten. Eventuele andere openstaande facturen worden onmiddellijk opeisbaar.

ADMINISTRATIEKOSTEN
Voor elke schriftelijke aanmaning zal een rappelkost van 12,5 € verschuldigd zijn, aan te rekenen bij een volgende factuur.

WETSKEUZE EN GESCHILLEN
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen die eruit voortvloeien behoren tot de uitsluitende bevoegd-heid van de rechtbank van koophandel of eerste aanleg te Gent, of in voorkomend geval, van de Vrederechter van het 4de Kanton te Gent.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
De afgeleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met eventuele interesten en kosten voldaan is.

AANSPRAKELIJKHEID
De koper verklaart de specificaties, de mogelijkheden, de technische beperkingen van het materiaal die het voorwerp uitmaakt van de verkoop te kennen en verklaart alle mogelijke schikkingen genomen te hebben bij het bepalen van zijn keuze. De koper is verantwoordelijk voor de beantwoording van het bestelde materiaal voor wat betreft het doel en de specifieke behoeften waarvoor het besteld werd.
Raadgevingen of adviezen worden verstrekt naar best weten en vermogen en stellen ons geenszins, onder welke vorm dan ook, aansprakelijk voor bedrijfsschade. Dit geldt eveneens voor proefnemingen en demonstraties. Deze ontslaan de koper niet van het uitvoeren van testen en onderzoeken met het oog op de eigen specifieke toepassingen. 3D4all is in geen geval aansprakelijk voor de uitvoering en het gebruik van 3D prints of visualisaties door de klant waar auteursrechten op rusten.

TERUGNAME GOEDEREN
Goederen worden omwille van hun unieke aard in geen geval teruggenomen.

PRIVACY DISCLAIMER
Uw persoonsgegevens worden door 3D4ALL bvba, Sint-Laurentiuslaan 69, 9041 Oostakker, verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw vraag tot informatie of offerte, bestelling/aankoop/facturatie en voor direct marketing (uitnodigingen, informatie over ons aanbod) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@3d4all.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op https://www.3d4all.be/privacy-policy.